Totaal ingezameld: € 89.160,00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het gebruik van de dienst Stichting Ride4Kids, aangeboden op de domeinnaam: Ride4Kids.nl of een subdomein daarvan, van de onderneming Ride4Kids ingeschreven bij de KVK te Emmen onder nummer 820510786 (hierna: “Leverancier”), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: www.Ride4Kids.nl/algemenevoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Ride4Kids tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden en het Pyreneeen Challange “deelnemers reglement” resulteert in directe afsluiting van uw Ride4Kids account.

Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn. Deelnemers in de leeftijds grens 16 – 18 jaar mogen uitsluitend meedoen met goedkeuring van hun ouders/ verzorgers.
 2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeld proces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account.
 7. Één (1) persoon mag maximaal één (1) account bezitten.
 8. Het is niet toegestaan om Ride4Kids te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso of iDEAL.
 2. De SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.
 3. Als er een betalingsachterstand is van 3 facturen dan wordt uw Ride4Kids account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Ride4Kids account/deelname, u kunt alleen opzeggen middels het sturen van een email naar Ride4Kids. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Op het moment dat u uw Ride4Kids account opzegt, wordt het account (inclusief de donatie module) direct stopgezet.
 3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Ride4Kids.
 2. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Ride4Kids stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Leverancier behoudt het recht om Ride4Kids permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op www.Ride4Kids.nl.
 4. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Ride4Kids door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.Ride4Kids.nl.

Copyright en eigendom van content

 1. Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Vrijwaring

 1. U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Ride4Kids.
 3. U zult Ride4Kids niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of Ride4Kids.
 4. U zult geen delen van Ride4Kids in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 5. U zult Ride4Kids niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Ride4Kids.
 7. Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Ride4Kids voldoet aan uw specifieke wensen, 2) Ride4Kids een correcte werking heeft, 3) fouten in Ride4Kids worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@Ride4Kids.nl.

Leverancier heeft een betalingskoppeling met Payment provider Mollie. De Payment provider draagt zorg voor de afwikkeling van transacties en transactiekosten via deze website. Leverancier is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van de gekozen Payment provider. Bij een donatie kan de donateur een bijdrage aan de transactiekosten doen, dit wordt vooraf ingesteld door de Leverancier.

Versie: 01 januari 2022

© Ride4Kids